งานศิษย์เก่า กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร alumni.silpakorn@gmail.com
News header

130 Years
Silpa Bhirasri

พีระศรี ศิลป์ผู้ กายจิตสละ
อุตส่าหะ ข้ามทะเล ทุ่มเทสอน
งานศิลปะ ปิตา ม.ศิลปากร
พระโปรดพร แด่ท่าน นิรันดร์เทอญ
ดูเรื่องเล่าศิษย์เก่าทั้งหมด..Click